Trở Lại San Jose

0
alt
( gởi Tường Vũ Anh Thi và Hoàng Phủ Cương )

Trơ trơ. 
        Núi đứng trơ trơ
Trơ trơ.
        Ta đứng bên bờ quạnh hiu
Nắng chia
        con phố về chiều
Em chia
        kỷ niệm ra nhiều nhánh sông

Nhánh nào đục? 
Nhánh nào trong?
Nhánh ta đã cạn những giòng lệ em.

 Mai Hà