vũ điệu "cao-niên"...

0

Giải trí vui: vũ điệu "cao-niên"...
Nhảy xong... "Ngất" liền....
Mời xem hội cao niên giải trí :